Celtniecības materiālu klasifikācija atbilstoši to reakcijai uz uguni

Salīdzinājums starp degtspējas pakapēm un klasifikājas pēc reakcijas uz uguni saskanā ar ČSN 33 2312 ed. 2.
Degtspējas pakāpeKlasifikācija pēc rekcijas uz uguni
AA1
A2
BB
C1C
C2D
C3E
F

Atšķirība starp degtspējas pakāpēm un klasifikācijas pēc rekcijas uz uguni

Pamat atšķirība degtspējai un reakcijai uz uguni ir tajā, ka degtspējas pakāpe izvērtē atsevišķus individuālos materiālus, kamēr klasifikācija pēc reakcijas uz uguni izvērtē visu būvizstrādājumu galīgajā versijā, kas var sastāvēt no vairakiem materiāliem - piemēram, sendviča tipa sienas, izolācijas sistēmas uc.


Celtniecības produktu klasifikācija atbilstoši to reakcijai uz uguni

Lai klasificētu būvizstrādājumu pēc to reakcijas uz uguni, katrai klasei, izmanto šādu testu procedūru:

 

Kase E

Produkti, klasificētie kā E klases, ir jātestē saskaņā ar EN ISO 11925-2, izmantojot liesmu piemērotu laika posmā 15s.

 

Kase D, C, B

Produkti, klasificētie kā D, C vai B klases, ir jātestē saskaņā ar EN ISO 11925-2, izmantojot liesmu piemērotu laika posmā 30s. Produktus, izpildot prasības testa rezultātā saskaņā ar EN ISO 11925-2, tālāk pārbauda saskaņā ar EN 13823 vai EN ISO 9239-1 - tas attiecas uz grīdas segumiem.

 

Kase A1, A2
Homogēni jeb viendabīgi produkti

Produkts klasificēts kā klases A1 testējās saskaņā ar EN ISO 1182 un EN ISO 1716. Produkts klasificēts kā klases A2 testējās saskaņā ar vienu no šiem standartiem: EN ISO 1182 vai EN ISO 1716.

 

Nehomogēni jeb neviendabīgi produkti

Katra būtiska sastāvdaļa, kas ietilpst neviendabīga izstrādājuma sastāvā, tiek klasificēta kā klases A1 un testējās atsevišķi saskaņā ar EN ISO 1182 un EN ISO 1716.
Turklāt, katrs produkts, kas satur ārēju nebūtiska rakstura sastāvdaļu un kurš atbilst PCS kritērijam tiek pārbaudīts saskaņā ar EN 13823 vai EN ISO 9239-1 - attiecas uz grīdas segumiem. Katra būtiska sastāvdaļa, kas ietilpst neviendabīga izstrādājuma sastāvā, tiek klasificēta kā klases A2 un testējās atsevišķi saskaņā ar vienu no šiem
standartiem: EN ISO 1182 vai EN ISO 1716.
Nebūtiska rakstura komponentes, kas ietilpst neviendabīga produkta sastāvā, tiek testēti atsevišķi un tikai saskaņā ar EN ISO 1716.

 

Papildus nosacījumi kalsei A2

Visi produkti, kas tiek klasificēti kā A2 klase, arī tiek testēti saskaņā ar EN 13823 vai EN ISO 9239-1 attiecās uz grīdas segumiem.

Līdz 2007. gada 31. decembrim atsevišķi būvmateriāli, tika izvērtēti un šķiroti pēc ČSN 73 0862 "Celtniecības materiālu degtspējas noteikšana". Šī norma kopš 31.12.2003. vairs nav spēkā, taču, ņemot vērā kontinuitātes nodroošināšanu materiālu novērtēšanā, projektu normu ietvaros, līdz 31.12.2007. bija spēkā testi, kas tika izdarīti saskaņā ar minēto normu rezultātiem, kā arī vērtību norma ČSN 73 0823. Saskaņā ar šo normu celtniecības materiāli tiek iedalīti augstākminētajās grupās. Kopš 01.07.2003. Čehijas Republikas teritorijā ir spēkā jauns degtspējas klasifikācijas veids atbilstoši būvmateriāla „Reakcijai uz uguni”, kurš apkopots normā EN 13501-1. ČSN norma 33 2312:85 "Elektrotehniskie noteikumi. Elektro ierīces iekš vai uz degtspējīgiem materiāliem" ļāva izmantot konvertēšanas tabulu, lai izmantotu abus nosaukumus attiecībā pret degtspēju celtniecības materiāliem. Tā kā no 2007. gada 1. oktobra šī standarta nodrošināšana tika atcelta uz kastēm saistībā ar standartu EN 60 670-1, proti derīguma termiņš ČSN 33 2312: 85 tika izbeigts uz elektroinstalācijas kārbām, bet turpina piemērot elektroinstalācijas kanāliem, līstēm un caurulēm. Piemērojamība standartam ČSN 37 0100 "Elektroinstalācijas kastes" tika izbeigta, jo no 2007. gada 1. oktobra, ir aizstāta ar EN 60 670-1 "Kārbas un korpusi elektriskajiem piederumiem mājsaimniecībās un līdzīga lietojuma stacionārajās elektroietaisēs."